WÓJTOWO, dz. 150/74, 2,28HA UL.BAZYLIOWA , MEDIA W DRODZE !

działka budowlana • na sprzedaż • Wójtowo • Bazylia

599 000  • 22919 
26 zł za m2

 Kontakt

Oferuję na sprzedaż działkę o powierzchni 2,28ha znajdującą się w miejscowości Wójtowo gm. Barczewo.
Działka nr 150/74.

Działka objęta jest planem zagospodarowania.
Część działki A35MN, pozostała część A120R.

A35MN
1.Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2.Ogólne warunki urbanistyczne:
a)adaptuje się istniejącą zabudowę, zagospodarowanie terenu oraz podział nieruchomości;
b)w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizację zabudowy
jednorodzinnej, niezbędnych dojść i dojazdów oraz infrastruktury technicznej, zieleni
urządzonej;
c)na każdej działce budowlanej dopuszcza się realizację maksymalnie jednego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego;
d)nie dopuszcza się budowy budynków w zabudowie szeregowej;
e)kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego: równolegle do drogi, z której
następuje wjazd na działkę;
f)kierunek głównej kalenicy budynków gospodarczych lub garażowych: równolegle lub
prostopadle do drogi, z której następuje wjazd na działkę;
g)materiały w elewacji: tynki od białego do jasnych pasteli, drewno, cegła licowa, kamień,
szkło;
h)rodzaj pokrycia dachu dla dachów stromych: dachówka lub materiały dachówko
podobne w kolorach czerwieni dachówki ceramicznej lub brązu;
i)nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
j)wszystkie miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć
w granicach własności nieruchomości wg zasad określonych w § 6, ust. 6 niniejszej
uchwały;
3.Zasady i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a)rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych: dachy strome, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych
połaciach dachowych i kącie nachylenia połaci dachowych zawartym w przedziale 300
-
450
, możliwe jest stosowanie wykuszy, lukarn, okien połaciowych doświetlających
poddasze itp.;
b)rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej budynków gospodarczych lub
garażowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych połaciach
dachowych i kącie nachylenia połaci dachowych zawartym
w przedziale 200
-450
;
c)nie ustala się kąta nachylenia dachu oraz rodzaju dachu dla pozostałych połaci
dachowych, niestanowiących głównej połaci dachowej;
d)liczba kondygnacji dla zabudowy mieszkaniowej: maks. 2 kondygnacje nadziemne
w tym poddasze użytkowe;
e)liczba kondygnacji dla zabudowy gospodarczej i garażowej: maks. 1 kondygnacja
nadziemna;
f)wysokość zabudowy mieszkaniowej: maks. 9,0m;
g)wysokość pozostałej zabudowy w tym m.in. zabudowy gospodarczej i garażowej: maks.
3,5m;

A120R
1.Przeznaczenie podstawowe: tereny rolne.
2.Ogólne warunki urbanistyczne:
a)na terenie elementarnym dopuszcza się lokalizację wiat rolniczych, szklarni;
b)nie dopuszcza się budowy nowych budowli za wyjątkiem budowli wskazanych
w lit. a), i infrastruktury technicznej w tym m.in. dojść i dojazdów, której realizacja
nie powoduje naruszenia przepisów odrębnych w tym o ochronie gruntów rolnych;
c)dopuszcza się rolnicze użytkowanie terenu w tym prowadzenie racjonalnej gospodarki
rolnej bez możliwości chowu zwierząt;
d)budynki należy realizować w zabudowie wolnostojącej;
e)kierunek głównej kalenicy: równolegle lub prostopadle do granicy działki;
f)kolorystyka i materiały w elewacji: blacha w kolorach od białego do jasnych pasteli,
drewno;
g)rodzaj pokrycia dachu: materiały w kolorach czerwieni lub brązu;
h)nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
i)miejsca postojowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć
w granicach własności działki.
3.Zasady i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a)rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej: dachy dwuspadowe
o kącie nachylenia głównej połaci dachowej w przedziale 150
-450,
b)wysokość zabudowy: maks. 12,0 m;
c)maksymalna powierzchnia zabudowy dla budynku: maks. 300m2;
d)zakazuje się łączenia i grupowania budynków;
e)wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu: maks. 0,1;
f)wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,0; maks. 0,1;
g)teren biologicznie czynny: min. 80% powierzchni terenu;
h)minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: min. 3000m2


Dojazd do działki- należy kierować się na adres Bazyliowa 53.

Zapraszam do oglądania:
782002728
  • od kiedy dostępna: 2022-11-03
  • powierzchnia: 22919 m2
  • kształt działki: kw,pr
  • media: gaz, kanalizacja, prąd, woda
  • data dodania: 3 Listopad 2022
  • data ostatniej aktualizacji: 24 Listopad 2022


Dane kontaktowe

Logo agencji

Home - Nieruchomości Dorota Piskorowska

ul. Borowa 4 lok. 15 10-900 Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie

tel: +48 782 002 728

tel: +48 782 002 729