NIKIELKOWO 167/58, oraz 167/60, MPZP, MEDIA !

działka budowlana • na sprzedaż • Nikielkowo • bazyliowa

143 000  • 1193 
120 zł za m2

 Kontakt

Oferuję na sprzedaż dwie działki o numerach 167/58 oraz 167/60.
Działka nr 167/58 o powierzchni 1193m2 , cena za 1m2 - 120 zł
Działka nr 167/60 o powierzchni 1340m2, cena za 1m2- 120zł

Przy działkach media w drodze:
- woda, gaz, prąd.

Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania:
1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolem 4MN, od 6MN do 129MN:
1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) Uzupełniające przeznaczenie terenów funkcjonalnych - zabudowa gospodarcza, garażowa lub gospodarczo-garażowa, altany, wiaty;
3) Ustala się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami 14MN, 15MN, 19MN, 22MN, 35MN, 48MN strefę ochronną terenów kolejowych zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dotyczących szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
4) Ustala się dla terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 48MN strefę kontrolowaną gazociągu zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dotyczących szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
5) Ustala się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami 4MN, 7MN, 8MN, 29MN, 42MN, 43MN, 44MN, 47MN, 48MN, 89MN, 92MN, 94MN, 95MN, 96MN, 103MN, 104MN, 106MN, 107MN, 109MN, 110MN, 113MN, 114MN, 116MN, 118MN, 119MN, 120MN, 121MN, 122MN, 124MN, 125MN, 126MN, 127MN, 128MN strefę ograniczonego zagospodarowania dla istniejących linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dotyczących szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
6) Zachowuje się istniejące nieruchome zabytki archeologiczne podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych zlokalizowane na obszarach oznaczonych w planie symbolami 18MN, 113MN;
7) Zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zabudową towarzyszącą;
8) Dopuszcza się przeprowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi;
9) W ramach przeznaczenia terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 4MN, od 6MN do 129MN w liniach rozgraniczających dopuszcza się lokalizację na jednej działce:
a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego;
b) jednego budynku gospodarczego lub jednego budynku gospodarczo-garażowego lub jednego budynku garażowego;
c) wiat i altan.
10) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu funkcjonalnego:
a) budynki mieszkalne nowoprojektowane realizować jako wolnostojące lub zespolone z innymi budynkami;
b) budynek gospodarczy lub garażowy lub gospodarczo-garażowy realizować jako wolnostojący lub zespolony z budynkiem jednorodzinnym;
c) wiaty i altany realizować jako wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego;
- dopuszcza się dobudowanie do budynku mieszkalnego wyłącznie jednej wiaty;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy - kształtowane zgodnie z rysunkiem planu;
11) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego:
a) Powierzchnia biologicznie czynna - minimum 60% powierzchni działki;
b) Minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 0,01 (1%);
c) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 0,25 (25%);
d) Wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,01;
e) Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 0,75.
12) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynków mieszkalnych:
a) Wysokość zabudowy:
- wysokość budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe) - nie wyżej jednak niż 10,0 m;
b) Dopuszcza się wykonanie kondygnacji podziemnej w budynku mieszkalnym,
c) Dopuszcza się lokalizację garażu lub miejsc parkingowych na kondygnacji podziemnej;
d) Usytuowanie kalenic głównych budynków prostopadle lub równolegle do granicy działki, za wyjątkiem działek narożnych, dla których nie ustala się usytuowania głównych kalenic budynków;
e) Dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20º do 45º; kryte dachówką, blachodachówką, gontem w odcieniach koloru czerwonego, szarego lub brązowego lub materiałami pochodzenia naturalnego m.in.: łupek kamienny, strzecha w dachach budynków dopuszcza się realizację lukarn i okien połaciowych;
f) W elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne jak: cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych;
13) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynku gospodarczego, gospodarczo-garażowego, garażowego:
a) Wysokość zabudowy maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna - nie wyżej jednak niż 7,0 m;
b) Usytuowanie kalenic budynków prostopadle lub równolegle do granicy działki, za wyjątkiem działek narożnych, dla których nie ustala się usytuowania głównych kalenic budynków;
c) Dachy pochyłe jedno, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20º do 45º; kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach koloru czerwonego, szarego lub brązowego lub materiałami pochodzenia naturalnego m.in.: łupek kamienny, strzecha;
d) W elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne jak: cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych;
14) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla wiaty, altany:
a) Wysokość zabudowy maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna - nie wyżej jednak niż 6,0 m;
b) Dachy pochyłe jedno, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20º do 45º, kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach koloru czerwonego, szarego lub brązowego, światło przepuszczalnym poliwęglanem lub materiałami pochodzenia naturalnego m.in.: łupek kamienny, strzecha;
15) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 1200 m².
16) Ustala się maksymalną wysokość pozostałych obiektów budowlanych - nie wyżej niż 10,0 m.


Plan zagospodarowania:
https://uldk.gugik.gov.pl/dzinfo.php?dzialka=281401_5.0019.167/58&print


Zapraszam do oglądania:
782002728
  • od kiedy dostępna: 2022-01-04
  • powierzchnia: 1193 m2
  • kształt działki: kw,pr
  • dojazd: utwardzony
  • media: gaz, prąd, woda
  • data ostatniej aktualizacji: 25 Styczeń 2022


Dane kontaktowe

Logo agencji

Home - Nieruchomości Dorota Piskorowska

ul. Borowa 4 lok. 15 10-900 Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie

tel: +48 782 002 728

tel: +48 782 002 729